Føyka/Drengsrudutvikling - Kortfattet status

 

Referat fra medlemsmøte 6. juni 2016

--

Asker kommune og Asker Skiklubb inngikk i 2010 en intensjonsavtale for å vurdere utvikling av Føykaområdet. De to partene eier hver sin halvpart av området. Skiklubbens hensikt var å utnytte det verdimessige potensialet til å sikre et økonomisk fundament for klubben framover, samt å utvikle nye og bedre idrettsanlegg. Asker kommunes hensikt var å legge til rette for videre tettstedsutvikling av Asker sentrum.

Første fase i arbeidet var å utarbeide et forslag til reguleringsplan for området. Elvely-kvartalet ble også inkludert i reguleringsområdet, og arkitektfirmaet Dark Arkitekter ble engasjert for utarbeidelse av planen. Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe og en arbeidsgruppe med representanter for grunneierne. Forslaget til reguleringsplan, som er et privat reguleringsplanforslag, er nå ferdigstilt og vil bli fremmet for formell behandling i Asker kommune vinteren 2016.
Planforslaget legger til rette for en omfattende bolig- og næringsutbygging. Blant annet over 600 boligenheter. Den eksisterende kunstgressbanen forutsettes å bli liggende der den er i dag, og med muligheter for utvikling med tribuner og eventuell næringsvirksomhet.
Parallelt med planarbeidet for Føyka har det vært arbeidet med å finne tilfredsstillende arealer for nye idrettsanlegg. Både for de anleggene som blir borte fra Føyka, og for muligheter for videre anleggsekspansjon. Det har vært et ledende prinsipp for Asker Skiklubb at det ikke skal kunne foretas fysiske utbyggingstiltak på Føyka før det er etablert tilfredsstillende idrettsanlegg et annet sted. Dette kravet er derfor nedfelt i rekkefølgebestemmelsene i Føykaplanen.
Det aktuelle området for nye anlegg er på kommunens eiendom på Drengsrud. Det er nå under utarbeidelse en reguleringsplan for et område på totalt ca. 130 dekar, omfattende Drengsrud Idrettspark, et boligområde og en urnelund tilknyttet Vardåsen kirke. Arbeidsgruppen for denne planen består, foruten Asker kommune, av representanter for Asker Skiklubb og for boligutbyggerne. Et arkitektfirma vil nå bli engasjert for å bistå arbeidsgruppen i å finne de best mulige løsninger for omfang og lokalisering av de ønskede anlegg på området. Forslag til reguleringsplan vil deretter kunne bli utarbeidet.
I tillegg til planarbeidet for selve idrettsområdet på Drengsrud har Asker Skiklubb engasjert seg sterkt i disponeringen av det tilgrensende området syd for idrettsområdet og vest for Vardåsen kirke. Det anses svært viktig at dette området sikres for fri tilgang for allmennheten, både for generelle friluftsaktiviteter og for atkomst til Vardåsenmarka. Området eies av Drengsrud gård. Asker kommune har imidlertid startet en prosess overfor grunneier med sikte på slik allmenn tilgang.

Oppsummert er altså situasjonen slik når det gjelder status og videre fremdrift:

  • Reguleringsplanen for Føyka forventes å gjennomgå politisk behandling i 2016, med sannsynlig stadfestelse i 2017. Det er viktig å være klar over at en reguleringsplan iverksetter i seg selv ingen utbygging. Den forteller bare hvilke rammer og muligheter man har ved en eventuell utbygging.
  • For Drengsrudområdet vil forslag til reguleringsplan sannsynligvis kunne foreligge vår/sommer 2016. Planforslaget vil fortelle hvilke anlegg det er plass til, og hvordan området kan bli seende ut. Samtidig bør Asker kommune ha avklart forholdene for området vest for kirken. Disse to avklaringene vil gi Asker Skiklubb grunnlag for å vurdere om flytting fra Føyka til Drengsrud er attraktivt.
  • Dersom Asker Skiklubb finner arealsituasjonen på Drengsrud tilstrekkelig interessant, vil det kunne startes konkrete diskusjoner med Asker kommune, og mulige andre, om det totaløkonomiske opplegget for utvikling av Føykaeiendommen, og for utbygging og eierforhold til grunn og anlegg på Drengsrud. Dette vil medføre en lang rekke omfattende problemstillinger, som krever grundige utrednings- og beslutningsprosesser i Asker Skiklubb.
  • Desember 2015